Algemene voorwaarden

1. Verkoper

Praktijk De Krachtoase (Jouw handen Jouw voeten), gerund door Frouke Crombez heeft de maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Bellevuestraat 96 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW-nummer BE 0740.827.602.
Praktijk De Krachtoase (Krachtsporen – Het Drempelmoment), gerund door Didier Jerome Meulemeester. heeft de maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Bellevuestraat 96 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW-nummer BE 0829.499.656.

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Prijzen

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten, bij uitzondering van bepaalde acties duidelijk vermeld op de site. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Praktijk De Krachtoase kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten.

4. Bestelling

Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de webshop. Er worden geen bestellingen (noch wijzigingen of toevoegingen aan online geplaatste bestellingen) aanvaard via telefoon, e-mail, facebook of andere media.

5. Betaling

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd werd bij Praktijk De Krachtoase. Indien de bestelling niet onmiddellijk betaald wordt, is er steeds een risico dat de goederen bij het ontvangen van de betaling niet meer voorradig zijn. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

6. Levering

Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje binnen de twee werkdagen verstuurd. OPGELET: bij betaling via overschrijving kan het enkele dagen duren voor het bedrag op onze rekening staat. Alle enveloppen en pakjes worden verzonden met Bpost. Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op twee à drie werkdagen, maar dit is niet bindend. Praktijk De Krachtoase is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, pandemieën, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes bij de transporteurs. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft aanleiding tot extra kosten ten laste van de koper.

7. Verzakingsrecht – retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of de geleverde artikelen te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Praktijk De Krachtoase, Bellevuestraat 96, 8870 Izegem. Het aankoopbedrag (niet de verzendingskosten) wordt teruggestort zodra we de artikelen in ons bezit hebben. Goederen die specifiek voor de koper besteld zijn, worden niet teruggenomen.

8. Klachten

Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden (info@praktijkdekrachtoase.be). Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

10. Risico van verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de transporteurs. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

11. Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

13. Het gebruik van beelden uit de webshop

Delen van foto's uit de webshop of de website is enkel toegestaan, mits naamsvermelding (Praktijk De Krachtoase) én toevoegen van een duidelijke link naar www.praktijkdekrachtoase.be

Praktijk De Krachtoase behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, deze voorwaarden te wijzigen.

Privacy policy 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: Praktijk De Krachtoase (Jouw handen Jouw Voeten & Krachtsporen – Het Drempelmoment), Bellevuestraat 96, 8870 Izegem, België, info@praktijkdekrachtaose.be 

2. Aan wie is dit gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Dit beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

3. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij? 

Volgende informatie wordt verwerkt:
- Algemene persoonlijke informatie zoals naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres. 
- Informatie die verband houdt met uw aankopen van goederen of diensten. De door ons opgeslagen gegevens kunnen ook transactionele informatie bevatten met betrekking tot uw aankopen, aankoopdatum, betalingsgegevens. 
- Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent door u gekochte diensten of goederen die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht. 

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt met uw toestemming:
- om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon;
- om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven;
- om uw deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.
U kan uw toestemming op elk moment intrekken.
Uw persoonsgegevens worden eveneens gebruikt voor het uitvoeren van uw contract, o.a.:
- voor de opvolging van uw bestelling;
- voor de opvolging en verwerking van klachten en retourzendingen;
- voor het algemeen klantenbeheer.
Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons als onderneming rusten, o.a.:
- voor de boekhoudkundige verwerking;
- om uw rechten als consument te garanderen;
- verwerking of mededeling aan de bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

5. Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen. Uw persoonsgegevens worden ENKEL doorgegeven aan: transportmaatschappijen. Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan ontvangers buiten de Europese Unie.

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de relatie en nadien gedurende de periode van de wettelijke verjaringstermijnen.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen.

8. Welke zijn uw rechten?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens in de gevallen bedoeld in de wet.

9. Uw recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van directe marketing.

10. Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:

Praktijk De Krachtoase t.a.v. Jouw handen Jouw voeten … of …
Praktijk De Krachtoase t.a.v. Krachtsporen – Het Drempelmoment
Bellevuestraat 96 – 8870 Izegem

of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres: info@praktijkdekrachtoase.be

We volgen dit zo snel mogelijk op. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommission.be

 

Persoonlijke gegevensbescherming naar aanleiding van de GDPR

De General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt vanaf 25 mei 2018 verplicht in alle EU-lidstaten. Deze nieuwe Europese verordening is bedoeld om de privacy van Europese burgers te beschermen, maar het geeft ook meer rechten aan natuurlijke personen rond hun privacy.

Specifiek voor Jouw handen Jouw voeten
Het is belangrijk dat u als zorgvrager weet dat wij als gespecialiseerd voetverzorger, manicure en reflexologe bepaalde persoonsgegevens van u vragen voor het uitvoeren van een behandeling die aansluit bij uw profiel. Door het ondertekenen van deze verklaring, geeft u ons toestemming om deze gegevens te noteren en op te slaan in een patiëntenbestand. Uw identiteitsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres … die noodzakelijk zijn voor de administratie en eventuele communicatie met collega-gespecialiseerde voetverzorgers, manicures, reflexologen en aanverwante beroepen zoals arts, verpleegkundige, podoloog, kinesitherapeut … worden bijgehouden in een patiëntenbestand. Uw patiëntenfiche wordt digitaal en/of als papieren versie bijgehouden: alle behandelingen en evoluties worden hierin genoteerd. Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van de behandeling, voor overleg met eventuele collega’s en mogelijke doorverwijzing naar aanverwante beroepen. Uw medische gegevens die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling worden in deze fiche vastgelegd. Mogelijke hart- en/if vaatpathologie, het gebruik van bloedverdunners, aandoeningen zoals diabetes, reuma, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie), huidaandoeningen, allergieën, overdraagbare aandoeningen … kunnen van het grootste belang zijn en vragen een aangepaste behandeling. Het maken en gebruik van foto’s kunnen belangrijk zijn in de opvolging en controle. Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden voor overleg met collega’s en/of doorverwijzing naar aanverwante beroepen.

Specifiek voor Krachtsporen – Het Drempelmoment
Het is belangrijk dat u als klant weet dat wij bepaalde persoonsgegevens van u vragen die aansluiten bij uw profiel, de verleende dienst of aankoop. Door het ondertekenen van deze verklaring, geeft u toestemming om deze gegevens te noteren en op te slaan in een bestand. Uw identiteitsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres … die noodzakelijk zijn voor de administratie en boekhouding worden bijgehouden in een bestand.

Slotbepaling door de klant, consument, zorgvrager: Ik geef Praktijk De Krachtoase (Jouw handen Jouw voeten en Krachtsporen – Het Drempelmoment de toestemming om mijn persoonlijk gegevens zoals beschreven, te verwerken en bij te houden. Ik heb het recht om deze toestemming, om welke redenen ook en op eenvoudig verzoek, in te trekken.’